Algemene Voorwaarden

§1 Algemene opmerkingen

 1. Via de website Starling biedt de verkoper symbolisch eigendomsrecht van sterren aan in de vorm van certificaten. De volgende algemene voorwaarden hebben betrekking op de zakelijke relatie tussen de verkoper en de klant.
 2. Binnen deze Algemene Voorwaarden worden natuurlijke personen die een overeenkomst aangaan met een doel dat niet aan hun beroep of zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven, beschouwd als consumenten. Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen met rechtsbevoegdheid die een overeenkomst aangaan, agerend vanuit een onderneming of beroep zullen binnen deze Algemene Voorwaarden als zakelijke personen worden gezien. Zowel consumenten als zakelijke personen worden binnen deze Algemene Voorwaarden als klant beschouwd.
 3. Individuele contractuele afspraken hebben hogere prioriteit dan deze Algemene Voorwaarden. Afwijkende, tegenstrijdige en aanvullende Algemene Voorwaarden maken geen deel uit van het contract, tenzij er uitdrukkelijk is ingestemd met hun geldigheid.
 4. Van toepassing is de versie van de Algemene Voorwaarden die openbaar is op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
 5. Deze tekst is onderhevig aan en samengesteld in overeenstemming met de Duitse wetten. De tekst is zowel in de Duitse als in de Nederlandse taal uitgevoerd. In het geval van enige tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en de Duitse versie, zal de Duitse versie geldend zijn.

§2 Prestatie

 1. Het door de verkoper aangeboden "benoemen" of "kopen" van een ster wordt in een sterrenregister in privébeheer opgenomen. Er vindt geen officiële benoeming plaats; de symbolische naam van de ster die bij de sterrenbenoeming gegeven is, wordt niet opgenomen op een wetenschappelijke kaart of in een wetenschappelijke catalogus. De klant verwerft geen enkel recht op de ster, diens naam of benoeming. De verkoper geeft symbolische namen (de naam van de ster) aan bepaalde sterren, die door de klant geselecteerd worden.
 2. Dezelfde sterren kunnen meerdere malen benoemd worden door de verkoper, omdat datavergelijk met andere verkopers van "sterrennamen" niet mogelijk is. De verkoper behoudt zich het recht voor om sterren meerdere malen te benoemen. De verkoper garandeert op geen enkele manier dan een bepaalde ster niet al is benoemd door een andere verkoper of dat dat in de toekomst zal gebeuren. Om deze reden moet er rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat een ster meerdere malen "symbolisch benoemd" is door verschillende koop-een-ster verkopers.
 3. De geleverde prestatie die de klant uiteindelijk koopt met zijn/haar bestelling is drukwerk bestaande uit meerdere pagina's en een omhullende map.

§3 Sluiting van de overeenkomst

 1. Het aanbod van de verkoper is onderhevig aan verandering en is niet bindend. De bestelde waren kunnen om technische redenen licht verschillen van de waren die op internet te zien zijn; hierbij gaat het met name om kleurverschillen.
 2. De bestelling van de klant dient gedaan te worden via het online formulier. De bestelling van de klant dient als bindend aanbod om een verkoopovereenkomst te sluiten voor de bestelde waren. De verkoper dient de ontvangst van de bestelinformatie van de koper zo snel mogelijk per e-mail te bevestigen. Deze ontvangstbevestiging dient niet als bindende aanname van de bestelling. De verkoopovereenkomst komt niet tot stand met de bestelbevestiging, maar pas bij het verzenden van de verzendbevestiging van de waren of bij de daadwerkelijke levering van de waren.
 3. De verkoper heeft het recht om de bestelling binnen vijf werkdagen. Indien de verkoper de waren binnen deze periode levert, staat dit gelijk aan acceptatie. De verkoper heeft het recht om de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld na controle van de kredietwaardigheid van de klant.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud en herroeping

 1. De verkoper blijft eigenaar van de waren totdat de volledige aankoopprijs voldaan is door de koper.
 2. Bij contractbreuk aan de kant van de klant, met name bij wanbetaling of in het geval van foutieve informatieverstrekking door de klant met betrekking tot zijn of haar kredietwaardigheid, of als er gerechtelijke stappen of een faillissementsprocedure tegen de klant lopen, heeft de verkoper het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst en de waren terug te eisen.

§5 Betaling

 1. De genoemde prijs is bindend. De wettelijke BTW is in de prijs inbegrepen.
 2. Verzendkosten worden nog aan de productkosten toegevoegd. Tijdens het bestelproces wordt hier nadrukkelijk op gewezen.
 3. Bij een aankoop op rekening is de koper verplicht om de volledige aankoopprijs binnen 14 dagen te voldoen.

§6 Betalingswijzen en Verzendkosten

 1. De klant kan zijn betaling voldoen met een creditcard, bankoverschrijving, met internetbankieren of PayPal. De verkoper behoudt zich het recht voor om bepaalde betalingswijzen uit te sluiten.
 2. De aankoopprijs is bij het sluiten van de verkoopovereenkomst direct verschuldigd. Verzending wordt pas uitgevoerd als het factuurbedrag volledig op de bankrekening van de verkoper bijgeschreven is.
 3. In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  Achteraf Betalen

  U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

§7 Verzending

 1. Wij verzenden in de EU, Zwitserland en Noorwegen.

§8 Risico-overdracht

 1. De bezorging van de waren is op risico van de koper.

§9 Garantie

 1. De geleverde waren kunnen licht verschillen van de op internet getoonde waren. Hiervoor verwijzen wij u naar §3 nr. 1 zin 2 van deze Algemene Voorwaarden.
 2. De verkoper biedt in rechtelijke zin geen garantie aan de klant.

§10 Aansprakelijkheidsbeperkingen

 1. De verkoper is niet aansprakelijk voor plichtsverzuim door lichte nalatigheid, voor zover dit verzuim niet gerelateerd is aan materiele contractuele verplichtingen of garanties of geen schade aanricht aan levens, lichaam of gezondheid of geen aanspraak maakt op de Duitse productaansprakelijkheidswet. Materiele contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die noodzakelijk zijn om het doel van de overeenkomst te bereiken.
 2. Zoverre de verkoper ook aansprakelijk is voor lichte nalatigheid, zal de aansprakelijkheid begrensd blijven tot voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst.
 3. Zoverre de aansprakelijkheid van de verkoper begrensd of uitgesloten is, zal deze begrenzing of uitsluiting ook van toepassing zijn op de aansprakelijkheid van wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en agenten van de verkoper.
 4. De verkoper is niet aansprakelijk voor het functioneren van datanetwerken, servers of datadiensten van zijn datacentrales en de constante beschikbaarheid van zijn online winkel.
 5. De verkoper is alleen aansprakelijk voor de inhoud van de website van zijn online winkel. Indien er links naar andere websites zijn, is de verkoper niet aansprakelijk voor content van derden op de betreffende websites. Hij neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van derde partijen. Indien de verkoper op de hoogte gesteld wordt van illegale inhoud op externe websites dient hij de toegang tot deze pagina's onmiddellijk te blokkeren.

§11 Gegevensbescherming

 1. De verkoper gebruikt de door de klant verstrekte gegevens in overeenstemming met de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming.
 2. Persoonlijke gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden met het doel de overeenkomst tussen de verkoper en de klant uit te voeren, zoals voor het doel van facturering. Als toevoeging daarop mogen de gegevens tevens gebruikt worden met het doel van promotie, marktonderzoek of op aanbod op maat van de verkoper.

§12 Verandering van de Algemene Voorwaarden

 1. De verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op ieder moment te veranderen, waarbij hij een redelijke aankondigingstermijn van ten minste twee weken aanhoudt. De aankondiging geschiedt door publicatie van de aangepaste Algemene Voorwaarden met de ingangsdatum op de website Starling.
 2. Indien de klant niet binnen twee weken na publicatie bezwaar maakt, gelden de aangepaste Algemene Voorwaarden als aangenomen.

§13 Slotbepalingen

 1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen. De toepassing van bindende normen van de wet van de staat waarin de klant zijn of haar gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip van totstandkoming van een contract, blijft onaangetast door deze rechtskeuze.
 2. Is de klant een zakelijk persoon, een legaal persoon onder publiek recht of een speciale onderneming onder publiek recht, dan is jurisdictie voor alle geschillen voortkomende uit deze overeenkomst zaak voor de rechtbank verantwoordelijk voor de geregistreerde vestigingsplaats van de verkoper, voor zover er geen exclusieve jurisdictie vastgesteld is. De verkoper heeft echter tevens het recht om de klant in zijn woonplaats of vestigingsplaats van zijn of haar onderneming aan te klagen. Jurisdictie op basis van een exclusieve rechtelijke bevoegdheid blijft onaangetast.
 3. Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar worden of zijn, blijft de geldigheid van de overige Algemene Voorwaarden onaangetast. De ongeldige of onuitvoerbare bepaling dient dan te worden vervangen door een bepaling die zo goed mogelijk aansluit op de commerciële en legale waarden die in de originele bepaling beoogd waren. Dit geldt ook voor eventuele omissies in de overeenkomst.